PER FUGELLI OM KILDER TIL HELSE

Helse er å ha det alminnelig bra en onsdag! og - vi må lære oss å være bra nok, var noe av det professor Per Fugelli ved Universitet i Oslo kom inn på i sitt foredrag under Folkehelsekonferansen i Fredrikstad 23. og 24. november.

EKSISTENSIELLE GRUNNSTOFFER
Fugelli pekte på en stor folkehelsetrussel, nemlig hvordan vi møter mennesker fra andre kulturer.
Mangfoldssamfunnet er viktig å bestrebe, hevdet Fugelli og stilte også spørsmål om overdreven vektlegging på om produktivitet, forstand, lønnsomhet, kvalitetskontroll og skjemaer, etc går på bekostning av eksistensielle behov som alle mennesker trenger; verdighet, likeverd, å bli sett og godtatt som vi er.

TRO PÅ DEG SELV
I Botswana hadde en 22-åring svart i en undersøkelse på spørsmålet om hva god helse var for han og svaret var sko!
Naturlig nok, i et fattig samfunn vil sko være et symbol på på helsens grunnbetingelse, arbeid, godt sted å bo, verdighet. I en tilsvarende undersøkelse i Norge svarte ingen sko - men for hundre år siden ville kanskje vi fått det samme svaret her.

Sterke krefter truer vårt helsesamfunn, hevdet Fugelli og pekte på at fellesskap ikke er noe verdt, bare individer, marked og komsumenter!
Hvor er mennesket?

Han viste også til en artikkel i et legetidsskrift som peker på at i dagens samfunn blir svært mange syke grunnet følger av tretthet.

RESEPTEN
Resepten på vårt tretthets-"syndrom" kan ligge i å være bevisst på at mennesket også er biologi, som blomstene, - som går ned i jorden nå. Dyr går i hi....

Det er for mange som vil for mye, og dette, for mye - kan rett og slett bli - for mye. Og dermed sykdomsfremmende og ikke helsefremmende.

I en helse-undersøkelse, som deler av foredraget var lagt opp rundt, fikk alle
deltakerne et spørsmål om helse - deltakerne skulle gi et råd, kun ett råd som de fikk gi til barn eller barnebarn. Ett råd som også skulle bli fulgt, hele livet.
Rådene som ble gitt var variasjoner av å VÆRE DEG SELV.
Lytt til egen stemme
Følg hjertet
Ha tro på deg selv.


Konklusjon: Mangfoldssamfunnet er viktig for folks helse!

JUBILEUM
Per Fugelli var en av flere foredragsholdere under Nasjonal Plan og Helsekonferanse i Fredrikstad nylig.
Frivillighetssentralen i Halden, har i likhet med de andre sentralene i Østfold undertegnet samarbeidsavtale med Folkehelseprogrammet i østfold.
Det var i anledning Folhelseprogrammets 10 års-jubileum at jubileumskonferansen ble avholdt.

SAMFUNNSPLANLEGGING
Hensikten med - Et løp mot fremtiden- og systematisk folkehelsearbeid er å sette søkelyset på hvordan vi kan utvikle folkehelsearbeid med forankring i samfunnsplanleggingen og hos befolkningen.

PARTNERSKAP
I Stortingsmelding 16 (2002/03) valgte Stortinget å satse på partnerskap som en sy stregei folkehelsearbeidet.
Hvilke erfaringer har vi høstet og hvor går veien videre var blant annet tema under konferansen.
Hva skjer med partnerskapene hvis dagens fylkeskommunder blir slått sammen til større regioner.

FOLKEHELSE I PLAN
Miljøverndepartement og Sosial og Helsedirektoratet samarbeider med Helse og omsorgsdepartementet, Kommunenes sentralforbund, Forum for kommunale planleggere, Fylkesmannen i Øsfold, Østfold fylkeskommune  og Folkehelseprogrammet i Østfold.

Statssekretær Arvid Libak fra Helse og -omsorgsdep. åpnet konferansen.
Professor Roar Amdam fra Høgskulen i Volda "tok pulsen" på partnerskapene
i sitt foredrag - Råd for fremtiden, hvor han - skulle lage mange problemer ut av stoffet- hevdet han blant annet av folk må ta større ansvar for egen helse, folk må ta tak i problemene på egenhånd og at fagfolk overser at allmenkunnskapen til folk er nyttig. For mye fagekspertise gjør folk frustert.

Som for eksempel kvinne fra Korea som hadde fått høyere utdanning og hennes gamle mor ønsket råd i forhold til kosthold.
Spørsmålet var: Hva skal jeg spise for å ha god helse.
Datteren, professoren, svarte så: Såvidt vi vet, skal vi spise litt av alt!

Amdam var også opptatt av de fem F-ene i partnerskap; Forvaltning, Folkevalgte, Foretak og Frivillige og Folk flest.
Utfordringene for å få til samarbeid er at Forvaltning og Foretak-delene er preget av "silo"-folk (de som ikke har gode samarbeidsevner) - nemlig fagfolkene, som har tradisjon for å være opptatt av "sitt", i sin silo ...
Folkevalgte, Frivillige og Folk er nødvendige i det lokale fellesskapet.
Disse jobber nemlig på en annet måte for å finne løsninger.
Det er her fellesskapet og mestringsevnen ligger.
Det er derfor nødvendig i partnerskap, at alle delene samarbeider.
- Der "siloene" går i vranglås (fagfolkene) må den "andre" tenkemåten (frivillige, folkevalgte og folk ellers) "ordne opp".

VISJONSKRAFT
Amdam pekte også på at partnerskap ikke er stabilt over lang tid. Med nye og ulike aktører er faren for at realismen, det konkrete, tar all fokus - i motsetning til visjonskraften.
Visjonskraften må mobiliseres gang på gang fordi "siloene" blir så realisme-fokusert at ingen ser visjonen "for bare trær".
Det er helt nødvendig for partnerskapene å være bevisst på viktigheten av å ha en visjonskraft som møter realismen.
Når realismen tar overhånd - må visjonskraften opp og fram i lyset!


Konklusjon: Vi trenger å samarbeide, dessverre, ifølge Amdam, blir det ofte på "siloenes" premisser.

ULIKE VERKTØY
Etter timer med pararelle sesjoner, kommunikativ planlegging, WHO`s råd, Folkehelse i plan med Asle Molutmyr, og mye mer, ble det også tid for trim med Friskis og Svettis, før det ble middag med "alskens" helsebringende på tallerken, i glasset og ikke minst kulturelle vitaminpiller fra både piano, sang og kåseri.

MANGE DELTAKERE
Det var med deltakere fra "hele landet"-
kommuner, fylkesmenn, høgskoler, fylkeskommuner, Friluftsråd, Sosial og helsedirektoratet, Västre Gôtalandsregionen, Sverige, Statens Institut for folkesundhet i Danmark og selvsagt Bygdesentralen i Svinndal og Frivillighetssentralen i Halden var representert.

SALIGE ER DE SOM TENKER ETTER PÅ FORHÅND.
avsluttet statssekretæren med og Per Fugelli avsluttet med å minne om at POLITIKK ER INTET ANNET ENN MEDISIN I STORT. (Virchow)

Politisk resept: Mangfold, fellesskap og frihet.

Personlig resept: Måtehold, fred og ro, verdighet, mening, god samvittighet, lekeslyst.

Og hva er så HELSE:
Trivsel, funksjon, bevege seg mot mål, natur, humør, mestring, overskudd, helhet.


  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.