REGIONKONFERANSEN "DE ÅRNÆR SÆ"

Mange representanter fra styrene og daglige ledere ved frivillighetssentralene for sørøst-Norge (region 2) var samlet i to dager i Fredrikstad i slutten av september. Etter åpningen ved ordfører Ole Haabeth, var det foredrag, verksteder og turer som aktiviserte de cirka 150 deltakerne på konferansen.

DIALOG
Etter det første foredraget som omhandlet motivasjon var det kafèdialog, der deltakerne fikk snakket rundt bordene og samlet de viktigste "overskriftene" på store plakater, som prydet veggene under hele konferansen.

OVERSKRIFT
Det var en del interesse rundt første foredragsholder, som bare kort tid før, var sitert i avisartikkel i forbindelse med Frivillighet Norges noe "uheldige uthengning" av frivillighetssentraler. I samme artikkel, som er trykket i  Dagsavisen, men også i flere lokalaviser i Østfold, er Øyvind Bruflat  fra Røde Kors i Østfold, også sitert med negative uttalelser om frivillighetssentraler..

UNNSKYLD
Bruflat fikk derfor applaus fra salen ,da han innledningsvis, i sitt foredrag om Motivasjon, ba om unnskyldning, for det negative som sto i artikkelen og som han mente han hadde blitt feilsitert på.
Han presiserte  at han deriomot ønsket at samarbeidet mellom Røde Kors og Frivillighetssentralene burde vært mye bedre og ville arbeide for å bedre kommunikasjonen og samarbeidet .

BEGEISTRING
Deretter gikk han videre i foredraget om motivasjon og begeistring og viste blant annet til at nøkkelen til begeistring ikke så mye befinner seg i følgende områder:
landsmøter, årsmøtevedtak, strategier, delmål, prosjektering, målstyring, evalueringsrapporter, andre rapporter ogrammebetingelser........

HISTORIER
Derimot er det historier som begeistrer, om elevene som deltar på ressurssenteret i Røde Kors og ender opp på kjøkkenet med bollebaking, eller der du hører om en bostedsløs, som ble med som frivillig, etter selv å ha møtt et medmenneske som tok seg tid og så han.

Frivilligheten er ikke død, mente Bruflat. Den er høyst oppegående og det er dessuten feil av de som mente at den "gamle" frivilligheten er avlegs. Ifølge Bruflat var det mange ildsjeler "der ute" som ønsket å ta på seg både oppgaver og ansvar.
Det er faktisk mange som fortsatt lever etter ordene i den gamle salmen - Noen må......, avlsuttet Bruflat sitt foredrag om hva motivasjon er..

JUSS OG FRIVILLIGHET
Et av verkstedene omhandlet juss og frivillighet. Gro Brandal kom inn på områder det er naturlig å samarbeide om, frivillighetssentralenes virksomhet og rettskildeprinsipper.

Frivillighetssentralene har mange kontakter; det offentlige, lokalt næringsliv, styret, eier, organisert frivillighet, uorganisett frivillighet, tjenestemottakere/brukere.
Gro Brandal, som er jurist og pedagog og har etablert firmaet "Rett og riktig" snakket om flere forhold knyttet til frivillighetsfeltet og rettssikkerhet som engasjerte deltakerne.
LOVVERK
Avtaleloven, stiftelsesloven, forvaltningsloven og helselovene var noe av lovverket som det ble tid å se litt nærmere på.

Hensynet for taushetsplikten, med personvern, tillitsforhold og matkforhold var også et område som ble utdypet på verkstedet.

"DE ÅRNÆR SÆ"
Turen til Gamlebyen var svært populær etter første dags økt, andre fant den knallfine høstsola og og en kunststol i sten på brygga helt herlig!!

DAG 2
Solveig Bjerknes fra KKD informerte om frivilllighetsmeldingen og oppfordret alle sentralene om å følge de nye retningslinjene og gjøre et krafttak i lokalmiljøene for å bli et nærmiljøhus for hele befolkningen.
Den tid er definitivt over, da frivillighetssentralene kunne brukes kun som et "talerær" og aktivitetssted for marginale grupper. Alle aldersgrupper skal omfatte virksomheten ved en frivilllighetssentral/nærmiljøhus, presiserte Bjerknes fra KKD, som viste til Frivillighetsmeldingen og de nye retningslinjene, der sentralene har en klar funksjon og fått mye oppmerksomhet. Forholdet til KKD og til politisk lekelse i departementet var solid og sterkt og hun viste også til KKD`s vilje til å satse sterkere, både ved å opprette flere sentraler og satse på forsøk på ytterligere nye møteplasser (Nakuhel). Hun nevnte også det positive ved at KKD opprettter en ny stilling til Frivillighet Norge, øremerket mangfold/inkluderingsoppfølging.

NY LOGO???????
Kommunikasjonsgruppa for frivillighetssentralene, ved Irene (Kvinesdagl) og Wenche (Halden) la fram de foreløbige resultatene etter undersøkelsen som er foretatt blant alle landets frivillighetssentraler, der både ansatte og styrer, samt "fem på gaten" har gitt sitt syn på vår nåværende felles identitet, eller mangel på....
Og eventuelt hvordan syngliggjøre på en tydeligere måte.

PROSESS
Kommunikasjonsgruppa har lagt vekt på en demokratisk prosess, med dialog deltakelse og innspill fra landets frivillighetssentraler.
I tillegg til å undersøke nåværende oppfatninger har gruppen også gjennomgått dagens visuelle profil, hva frivillighetssentralene står for, både internt og eksternt ute hos folk.

MANGE NAVN
Undersøkelsen viser at frivillighetssentralene bruker mange ulike navn på virksomheten, nabobeino, kattemstua, frivillig, agenda, safir, gnist, møteplassen, ungdomsbølgen er noen av disse......
Det er dessuten mange forskjellige visuelle uttrykk.

VEIEN VIDERE
Kommunikasjonsgruppa skal, etter alle regionsamlingene, gå gjennom alle innspill og svar og vil deretter legge fram konkrete forslag på bakgrunn av alt materialet og alle forslagene.

Mange har latt seg engasjere i denne prosessen.
Og prosessen fortsetter.

Kommunkasjonsgruppa skal møtes i månedsskiftet oktober/november.
Da også med en innleid profesjonell som sammen med gruppa skal legge planer for videre framdrift.

Mer kommer.....!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.