OFFENTLIG OG FRIVIILLIG SEKTOR I SAMARBEID

Kirsten Koht - ivrig som alltid

S her, Rådmannen, Mot har du, men kanskje litt mer tantasi?

Halvdagsseminar med Koht 27.januar

Styreleder Nils Vattekar har tidligere vært Rådmann i kommunen og fulgt godt med på Kohts foredrag.

Terese Engedahl, fra styret i Frivilligsentralen, rådmann Per Egil Pedersen og Kirsten Koht.

Kirsten Koht, frivillighetskoordinator i Bærum kommune var invitert av Halden Kommune og Frivilligsentralen for å snakke om frivillig og offentlig sektor i samspill, på et halvdagsseminar for ulike deler av ledelsen i Halden kommune og representanter fra frivillige organisasjoner og styret i frivilligsentralen i Halden.

FRIVILLIGHET LEVER AV LYST OG DØR AV TVANG
mente Kirsten Koht som lett og ivrig snakket med og til seminardeltakerne. Frivillighet har vært og er et satsningsområde nasjonalt og i Kirstens hjemkommune Bærum, er de opptatt av å legge forholdene bedre til rette for frivillig sektor. Det gjelder å lytte til til frivillige, for deretter å medvirke til at disse ønskene blir satt på dagsorden. På denne måten skapes tillit og vi kan få til mange gode møteplasser for utvikling av frivillighet.

BRA I HALDEN
Dere har alle forutsetninger for å få til et skikkelig bra løft for frivilligheten i Halden, mente Kirsten Koht og viste til at Rådmannen var interessert, engasjert, hadde mot - - og bare se; utbrøt hun , flink er han også - har med egen matpakke og greier!
Hun la også merke til alle notatene han hadde skrevet under de ulike innspillene som kom fra deltakerne, som altså var fra Bra Helselaget, Frelsesarmeen, Kiwanis, det var også representanter fra aktive friviillige, som påpekte viktigheten av å bli tatt på alvor, bli vist respekt og ikke bli påtvunget flere oppgaver enn man ønsket, fordi personalet ønsket å "utnytte" frivilligheten til flere ugjorte oppgaver.

Hvis man kommer som frivillig og har sagt at  JEG vil bidra med å lese høyt for en gruppe to timer en gang i uka, så er det viktig at også de ansatte i kommunesektoren resepkterer dette.
Lisbeth Berg ga ansikt til de mange frivillige som har uføretrygd og som ønsker å være mer aktiv i hverdagen, for fellesskap og egenutvikling. Hun viste til at hun hadde blitt med på danse og musikkaktivitet, tok et ansvar for diverse oppgaver og samtidig hjalp en familie med å trille en liten jenter, som var til berikelse for begge parter.

Kommunalsjefer, enhtsledere fra kultur, skole og helse var til stede på halvdagsseminaret, som samlet i overkant av 30 27.januar.

Styreleder Nils Vattekar fra Frivilligsentralen ønsket bedre formalisert e avtaler med Halden kommune og i likhet med Kirsten Koht fra Bærum, var han opptatt av å se på om tilknytningen til kommunen kunne være til kulturenheten.
Dette samsvarer også bedre i forhold til plasseringen og forvaltningen når det gjelder statstilskuddet, som går gjennom Kulturdepartementet.

FANTASI OG HUMOR; MOT OG GALSKAP
Mye lurt, smart og fremtidsrettet optimisme rådet på halvdagsseminaret og Kirsten Koht ble også (om mulig) enda mer begeisteret og full av begeistring for virksomheten og mulighetene i Halden.

Flere MØTER KOMMER
Om det vil handle om underjordisk flyplass eller utnevnelse av fantasiminister vites ikke. Men har de med egen matpakke - er det en innertier og så gjenstår det å se om avtalene for fremtidig samarbeid vil nyte godt av kontakten og dialogen som startet denne dagen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.