KULTURELT MANGFOLD

Bente Guro Møller

Torsdag 1. november inviteres det til et oppstartsarrangement i Østfold  og Halden i anledning at regjeringen har erklært 2008 som mangfoldsår.
Bente Guro Møller (bildet) er ansatt av Kulturdepartementet som nasjonal koordinator for Mangfoldsåret 2008 og vil være en av innlederne.

Seminaret finner sted fra kl.15 til kl.19 på Halden Videregående skole, avd. Risum, Iddeveien 37, Halden.
Om det er spørsmål om arrangementet så kan det rettes til Majken Jul Sørensen tlf.69 11 74 23, Østfold Fylkeskommune.

HENSIKTEN
med arrangementet på Risum den 1. november er at deltakerne skal få mer informasjon om mangfoldsåret, inspirasjon til å sette egne idéer ut i livet, og dessuten bli kjent med hvilke prosjekter andre aktører planlegger.
Og det blir underholdning av både italienske klovner og landets eldste orkester, Det Norske Blåseensemble. Se egen dagsorden, nederst i artikkelen.

KULTURELT MANGFOLD
Regjeringen vil synliggjøre det flerkulturelle perspektivet på alle felter i kulturlivet og bidra til å skape bedre møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer.

OM MANGFOLDSÅRET 2008 I NORGE - (Fra Stortingsmelding nr.17.)
Målet med mangfoldsåret bør være å utvikle et reelt flerkulturelt samfunn hvor kulturuttrykk møtes og utvikles, og nye kulturuttrykk skapes. Moderne samfunn er flerkulturelle fra grunnen av, og moderne kulturer er komplekse og foranderlige. Kulturpolitikken må legge bak seg en begrunnelse som ensidig vil fremme en nasjonal enhetskultur. Det vil virke både begrensende og ekskluderende. Formålet skal være å legge til rette for at kulturlivet kan utvikle seg med utgangspunkt i det mangfoldet som preger dagens kultursituasjon.

I Soria Moria-erklæringen er det slått fast at regjeringen vil synliggjøre det flerkulturelle perspektivet på alle felter i kulturlivet og bidra til å skape bedre møteplasser mellom majoritets- og minoritetskulturer. For å få dette til trengs imidlertid et mer samlet grep om den statlige innsatsen for å fremme kulturelt mangfold som en vesentlig dimensjon i kulturpolitikken.

OM MANGFOLDSÅRET 2008 I ØSTFOLD
Det er opprettet en liten midlertidig arbeidsgruppe som kan utfylles med flere personer etter hvert.
Den består av: Ågot Solberg fra Halden Videregående skole, avd. Risum, Wenche Erichsen fra Frivillighetssentralen i Halden, Majken Jul Sørensen, rådgiver i Østfold Fylkeskommune og Tormod Gangfløt, leder i Delta k Østfold.
Tormod Gangfløt er av Østfold Fylkeskommune oppnevnt som fylkeskontakt.
Arbeidsgruppen har ikke ennå beskrevet et ferdig utarbeidet mål for Østfold.
Men et delmål har vi uttrykt et sterkt ønske om å klare å oppnå:
- hvordan gjøre Mangfoldsåret 2008 kjent for innvandrerfamilier?
Andre naturlige mål vil vi også drøfte på seminaret 1.november.

DAGSORDEN
1500 Åpningsord ved fylkespolitiker Inger-Christin Torp

1515 Forestillingen STOR STÅHEI FOR INGENTING
med den italienske klovnegruppen Colombaionis

1545 Hva er Mangfoldsåret?
Ved Nasjonalkoordinator for Mangfoldsåret 2008 Bente Guro Møller

1615 Hvordan ser kartet ut i Østfold?
Ved Tormod Gangfløt

1625 Hva gjør Frivillighetssentralen i Mangfoldsåret?
Ved Wenche Erichsen

1635 Hva gjør Delta k Østfold i Mangfoldsåret?
Ved Kjell Moberg, Delta k Østfold

1645 Mangfoldig mat laget av kokkelinjen på Risum.
De inviterte er utfordret til å stille ut/vise stands om sin virksomhet.

1730 Hva kan institusjonene bidra med?
Fylkets kulturinstitusjoner er utfordret til å fortelle om sine satsinger.

1745 Hva er våre hovedutfordringer?
Først innledning - så samtale om dette

1830 Minikonsert med Det Norske Blåseensemble

1900 Slutt

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.